ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van: OnlyPet        (K.v.K.nr: 16018446)

Gevestigd en kantoorhoudende te De Wielewaal 6, 4053JR IJzendoorn

ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen OnlyPet, hierna te noemen “OP” en de wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst. De voorwaarden zullen op eerste verzoek aan de wederpartij worden toegezonden.

2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan; iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Onze voorwaarden zullen te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

 OFFERTES-ORDERS

 1. Alle door ons gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 3. Fouten, mistellingen of onduidelijkheden in offertes of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen van “OP” afwijkende binding van “OP” leiden en doen “OP” evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade dientengevolge.

OVEREENKOMST

1. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdracht bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 48 uur.

2. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 

4. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering franco uw bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

 2. Prijzen worden gehanteerd vanuit de webshop mits anders schriftelijk is overeengekomen, behoudens prijswijzigingen, druk en/of zetfouten, wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheids- of andere bevoegde instanties. “OP” is gerechtigd de koopprijs dienovereenkomstig te verhogen behoudens het recht van wederpartij in dat geval de koopovereenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren zonder dat “OP” tot betaling van enige schadevergoeding is gehouden.

 LEVERANTIES

 1. Leveranties geschieden franco aan het door wederpartij opgegeven leveringsadres met een minimum van € 100,- tenzij anders is overeengekomen, bij lagere afnamen worden transportkosten berekend.

2.Met inachtneming van het in punt 3 gestelde is de keuze van het leveringstijdstip aan “OP”. Wederpartij is verplicht tijdig de nodige verzendinstructies te geven aan “OP”. De datum van de vrachtbrief geldt als inladingsdatum.

3. Door de enkele overschrijding van de overeengekomen levertermijn zal “OP” niet in gebreke zijn terwijl wederpartij onverminderd tot afname verplicht is. Bij overschrijding van die termijn met meer dan drie werkdagen (zaterdag is geen werkdag) zal wederpartij gerechtigd zijn de koopovereenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat “OP” tot enige schadevergoeding gehouden is. Wederpartij zal eveneens gerechtigd zijn te verlangen dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden. Mocht ook deze termijn worden overschreden, dan zal wederpartij opnieuw gerechtigd zijn de koopovereenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat “OP” tot betaling van enige schadevergoeding gehouden is. Ingeval van gedeeltelijke niet-aflevering zal een eventuele ontbinding van de overeenkomst slechts kunnen plaatsvinden ten aanzien van de te weinig afgeleverde hoeveelheid.

TRANSPORT/RISICO

 1. De wijze van transport, verzending verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.

 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 3.Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending  in onbeschadigde staat.

 BETALING

 1. Alle door de wederpartij verschuldigde betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in de valuta waarin overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt. Indien de betalingstermijn van 30 dagen wordt overschreden, is de wederpartij rente verschuldigd over het factuurbedrag gelijk aan 4% boven het promessedisconto van de Nederlansche Bank met een minimum van 10%, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Ingeval de wederpartij:

- in staat van faillissement wordt verklaard, tot  boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

- enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,

- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

 Hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten (incasso, advocaat, deurwaarder, enz.), schaden en interesten.

 3. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals bepaald in artikel 2. en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

 2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit hoofdstuk bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 800,- per dag dat hiermede in gebreke is/blijft, indien wij hierop uitdrukkelijk aanspraak maken.

 3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

4. Ingeval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet geheel betaalde goederen, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan, de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper), aan ons over, welke overdracht dan als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt, zulks voor zover die vordering door de tweede koper wordt voldaan. De wederpartij is gehouden om ons de betreffende gegevens op eerste verlangen door te geven, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen.

 5. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen bovendien bezitloos pandrecht -door het ontstaan der vordering- op al die goederen waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, danwel waarvan zij deel uitmaken.

 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover niet in de Wet geregeld is.

 2. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van niet, te late of gebrekkige levering, is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de betreffende order.

 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

 4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

 5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling en/of fabricagefouten danwel door enigerlei andere oorzaak.

 OVERMACHT

 1. “OP” is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering als een direct of indirect gevolg van overmacht waaronder ondermeer de onderstaand vermelde oorzaken zijn inbegrepen, onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van het contract waren te voorzien.

De bedoelde oorzaken zijn:

oorlogsomstandigheden, onlusten, staking of uitsluiting, brand, watersnood, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, ijs of weersomstandigheden, ongevallen verband houdend met kernenergie, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van wanprestaties door leveranciers van wie verkoper een en ander betrekt, gebreken aan of beschadiging van machines en installaties, transportbelemmeringen en voorts in het algemeen iedere omstandigheid buiten de macht van leverancier, die uitvoering van de overeenkomst verhindert of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van haar kan worden gevergd.

 RECLAMES

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgaven van de aard en de grond der klachten.

 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 48 uur na de factuurdatum.

 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de goederen waarop de reclame betrekking heeft te vervangen of aan de wederpartij te vergoeden.

 5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 1. Op al onze aanbiedingen overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen ontstaan in verband met een aanbieding of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.